Блогът на Петко
False Hopes

Ергенството като социално зло

FRA DIAVOLO

Има една пасмина хора въ този свѣтъ, има една, тъй да се каже, излишна категория люде, които сѫ скѫсали всички отношения съ законитѣ, битието, съ повеленията на науката, съ традициитѣ на човѣшкия родъ!

И тази пасмина, тази зловредна категория люде, казвамъ ви най-откровено, сѫ ергенитѣ. Какво представляватъ тия отхвърлени отъ човѣшкото общежитие индивиди? Нищо. Нулъ! Представляватъ само една ненаситна консумативна глутница, която пълни общественитѣ заведения съ единствената цель за задоволяване егоистичнитѣ си нагони (питие, ежбина, плезиръ д’амуръ на дребно).

Никакво чувство къмъ пестиливость – основата на стопанския животъ; никаква загриженосъ къмъ продължение на рода человѣчески, никакво съзнание за половия подборъ (наученъ терминъ) – проблемъ единъ видъ тъй ясно обясненъ отъ госпосдинъ Дарвинъ, комуто мнозина тия дни устроиха хвалебни тържества въ знакъ на благодарность за дето е открилъ пра-пра-прадѣдитѣ имъ.

Подборъ ли? Никакъвъ подборъ по гореспоменатия деликатенъ въпросъ, казвамъ ви, не притежаватъ обвиняемитѣ ергенски ствари, а просто тъй. . . безъ подборъ си изживяватъ и днитѣ, и нощитѣ, и цѣлия животъ.

Търпѣхме до сега. Но търпението ни изчезна! И сме решени да обявимъ редъ конферанси и лекции и съ несъкрушими данни и аргументи да приковемъ всичкитѣ ергени на позорния стълбъ за назидание и поука!

Заучили зловреднитѣ му типове по нѣколко стихотворения отъ г-нъ Пушкинъ и другитѣ поети и търсятъ изгоденъ моментъ (флиртъ), за да ги пришепнатъ съ задушевность на ухото на съответния нѣженъ полъ:

„Поцѣлуй меня, потомъ я тебя“. – Точно такива работи, казвамъ ви, пришепватъ на въпросния полъ обвиняемитѣ. И понеже нѣжниятъ полъ отъ подобни слова се разнѣжва още повече, цельта съ поцѣлуя се постига и стихотворението се пренася, за да се пошепне на друго ухо, отъ тамъ на трето, на четвърто и т.н.

Научили по едно танго идивидитѣ му и на това основание прегърне жената на току-що запознатия уважаемъ съпругъ и почне:

„Испанско танго и красиви жени и желание страстно ме облива тозъ часъ“.

Стѫпва, казвамъ ви, ергенската мафия въ тактъ съ музиката, примижава съ очи и се държи тъй невинно, като че ли е първи братовчедъ на Исусъ Навинъ.

А то въ същностъ… флагрантонсть най-долна проба.

Дойде праздникъ, порядъчното общество изведе фамилията си на разходка, още по-порядъчното изведе заедно съ фамилията си и надлежната високоуважаема тъща, а най-порядъжното заедно съ тѫщата изведе и съответнитѣ балдъзи (радость въ кѫщи), за да имъ се полюбува околната срѣда и да ги хареса съ цель за задомяване. Т а к а постъпва въ праздниченъ случай, повтаряме, порядъчното общество! А какъ, какво прави въ сѫщия моментъ ергенската срѣда? Лежи. Лежи и спи и не може да дойде на себе си отъ б е з п ѫ т н а т а нощь, к о я т о е п р е к а р а л а по разни питейни и прочие заведения. И не само че никого на разходка не извежда, но и сама я мързи тая срѣда, да раздвижи тѣлесата си съ цель за освежаване на организмитѣ и за изтрезвление на съзнанието. А за симулация предъ родителката си казва, че я боли глава отъ настинка и иска аспиринъ или пирамидонъ, или въ краенъ случай армеена чорба.

Дойде Великдень. Уважаемото г р а ж д а н с т в о вземе авансъ, купи за децата и жената каквото трѣбва или поне частица отъ това, каквото трѣбва, и се готви да посрещне свѣтлия праздникъ въ тихъ семеенъ кѫтъ, както се казва. А безприютната ергенска стварь по това време ще я намѣрите да виси самотна по рестарантитѣ като остаряла кобила край стърнище, никому ненуждна, никому неполезна! Седи мрачна и намусена, кара се съ келнеритѣ, че въ яденето има тараканъ или невинна м у х а и п у х т и к а т о биволъ по нанагорнище. А, ако, недай Боже, гледайки положението ѝ, съжалите тая ергенска стварь и я посъветвате да вземе да се ожени, та да премахне това кучешко тегло, ще отвори едни уста и ще изсипе огньове и мълнии срещу невиннитѣ, милитѣ и високоуважаеми тъщи:

– Звѣрове, душегубници, змии!

Така ще закрещи, казваме ви! И, разбира се, нѣма да има никакво право. Тѫщитѣ сѫ най-милитѣ, най-д о б р и т ѣ, най-человѣколюбивитѣ и прочие най, най, най – с ѫ щ е с т в а. К а т о речатъ „зеть ми“, каточе нектаръ се прецежда отъ зѫбитѣ имъ (изкуствени и не). Не ги е грѣхъ, казвамъ ви, тия ергенски ствари тъй лошо да говорятъ по адресъ на уважаемитѣ (високо) майки на милитѣ съпруги!

И прочие и прочие. Нѣма защо да привеждаме много примѣри, за да докажемъ, че ергенството е социално зло! Достатъчно е да припомнимъ само поговорката, която дава за тая излишна категория организми следната дефиниция: „Ергенъ човѣкъ, е съдранъ човалъ“.

Презрете ги, драги! Не се сбирайте съ тѣхъ и ги сочете съ пръстъ. И, ако вземете отъ тѣхъ пари въ заемъ, не имъ ги връщайте. Наложете имъ 70 на сто ергенски одръжки. Обложете ги съ тежки данъци и на устата имъ турете по единъ апаратъ – нѣщо като таксиметъръ, който да брои всѣко тѣхно съприкосновение съ у с т а т а на о б р а т н и я п о л ъ. И всѣко цѣлувателно деяние да се таксува съ съответната такса за въ полза на държавата. А ако никакви наказания не помогнатъ… чисто и просто оженете ги по заповѣдь. Само така обществената съвестъ ще получи възмездие на всички злочинства, които ергенитѣ – най-тежкото социално зло – му сѫ нанесли.

Долу ергенитѣ! Горе жененитѣ!

Написалъ за куражъ
FRA DIAVOLO
годеникъ